Toetsbeleid Hypenzo Opleidingen

1. Inleiding
1.1 Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, wordt er bij Hypenzo Opleidingen volgens het toetsbeleid getoetst. In dit beleid zijn de verschillende toetsvormen opgenomen, wordt uiteengezet op welke wijze beoordeling plaatsvindt, hoe herkansingen georganiseerd worden en wat er gebeurt bij constatering van fraude.

2. Bekendmaking toets
2.1 Bij aanvang van het vak krijgen studenten te horen welke stof getoetst gaat worden.

2.2 Uiterlijk twee weken voor aanvang van de toets, is de toetsdatum bij studenten bekend.

3. Opstellen van een toets
3.1 De docent kiest een toetsvorm uit één van onderstaande mogelijkheden. Hierbij wordt erop gelet dat de toetsvorm aansluit bij de te behalen leerdoelen.

3.2 Naast het afnemen van individuele toetsen, bieden sommige toetsvormen de mogelijkheid om, gebruikmakend van een groepsopdracht, een groepscijfer toe te kennen. Dit groepscijfer is echter nooit het eindcijfer van een een individuele student. Om meeliftgedrag te voorkomen wordt er, wanneer er gekozen wordt voor een groepsopdracht, altijd een individuele component ingebouwd die vervolgens apart beoordeeld wordt. Het is mogelijk dat hierdoor mengvormen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een groep studenten gezamenlijk een presentatie doet waarbij elke student individueel een reflectieverslag indient. Het gemiddelde cijfer van beide onderdelen wordt dan het eindcijfer van de individuele student.

3.3 Bij het kiezen van de toetsvorm wordt er gelet op de maximale studiebelastingsuren die voor een vak gerekend worden.

4. Toetsvormen
4. 1 Schriftelijke toetsen
Schriftelijke toetsen worden direct na het afronden van een vak afgenomen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende schriftelijke toetsvormen.
1. Multiple choice
Bij deze toetsvorm worden maximaal 100 vragen opgesteld die beantwoord dienen te worden met a, b, c of d.
Om de mogelijkheid tot gokken te ondervangen wordt een kanscorrectie van 25% gehanteerd.
De duur van een multiple choicetoets is maximaal 3 uur. Toetsing vindt plaats in een lokaal onder toezicht van een surveillant. Dit is een individuele toetsvorm.
2. Open vragen
Een toets met open vragen bevat maximaal 6 vragen, welke onderverdeeld kunnen worden in deelvragen (bijvoorbeeld 1a, 1b etc.).
De duur van een open vragen toets is maximaal 3 uur. Toetsing vindt plaats in een lokaal onder toezicht van een surveillant. Dit is een individuele toetsvorm.
3. Open boek
Studenten mogen bij het maken van een open boektoets gebruik maken van door de docent toegstane literatuur. Deze literatuur mag niet voorzien zijn van aantekeningen, wel mag er gebruik gemaakt worden van index tabs.
De duur van een openboektoets is maximaal 3 uur. Toetsing vindt plaats in een lokaal onder toezicht van een surveillant. De surveillant geeft bij aanvang van het tentamen aan dat hij de boeken zal controleren op aantekeningen. Dit is een individuele toetsvorm.

4.2 Werkstukken
1. Reflectieverslag
Een reflectieverslag wordt door de student opgesteld en digitaal ingeleverd op de website van Hypenzo Opleidingen. Het verslag moet voldoen aan door de docent opgestelde criteria. Bij deze toetsvorm reflecteert de student op zijn eigen leerproces, opgedane vaardigheden of een ander, door de docent opgesteld, criterium. Dit is een individuele toetsvorm.
2. Essay
In een essay toont een student aan over hoeveel kennis hij beschikt met betrekking tot het vak dat getoetst wordt. Een essay wordt digitaal ingeleverd op de website van Hypenzo Opleidingen. Het moet voldoen aan door de docent opgestelde criteria. Deze toetsvorm is geschikt voor zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten.

4.3 Mondelinge toetsen
1. Assessment
Deze toetsvorm wordt gebruikt om te toetsen of de student over voldoende vaardigheden beschikt. Toetsing vindt bij voorkeur plaats in een lokaal van Hypenzo Opleidingen. Een assessment duurt niet langer van 30 minuten. Deze toetsvorm is geschikt voor zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten. Een assessment kan ook plaatvinden in de vorm van het beoordelen van video-opnamen.
2. Presentatie
Met een presentatie toont een student aan zijn docent en medestudenten of hij over voldoende kennis of vaardigheden beschikt. De presentatie vindt plaats in een lokaal van NTVH Opleidingen en duurt maximaal 30 minuten. Deze toetsvorm is geschikt voor zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten.
3. Mondelinge toets
Bij een mondelinge toets wordt getoetst of de student voldoende kennis heeft over het betreffende vak. Een mondelinge toets vindt plaats met minimaal 2 assessors in een lokaal van Hypenzo Opleidingen. De toets duurt maximaal 30 minuten. Dit is een individuele toetsvorm.

5. Beoordeling
5.1 Het beoordelen een van schriftelijke toets vindt plaats door het toekennen van een cijfer van 1 tot 10. Dit cijfer komt tot stand door het toekennen van punten aan opgestelde criteria op het beoordelingsformulier. De toets wordt met een voldoende afgerond wanneer de beoordeling minimaal een 5,5 bedraagt. Aangezien elk vak slechts één keer getoetst wordt, is het niet mogelijk om onvoldoendes te compenseren.
De student ontvangt zijn beoordeling binnen 15 werkdagen.

5.2 Beoordeling van mondelinge toetsen kan, naast het toekennen van een cijfer van 1 tot 10, ook plaatsvinden door het toekennen van een voldoende/onvoldoende. Ook in dit geval wordt er gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier. Het is de keuze van de docent of hij de beoordeling direct na afname van de toets aan de student bekendmaakt, of dat hij dit binnen 15 werkdagen doet.

5.3 Het beoordelingsformulier is naast een puntenverdeling ook voorzien van feedback.

6. Inzage
6.1 Wanneer de student zijn beoordeling heeft ontvangen en het niet eens is met de beoordeling, heeft hij recht op een inzage. Hij kan hiervoor de docent van het vak benaderen. Deze zal de beoordeling in een mondeling gesprek nader toelichten.

7. Herkansingen
7.1 Indien een student een vak niet met een voldoende afrondt, wordt hem een tweede toetsmoment aangeboden.

7.2 Onder bijzondere omstandigheden kan de student een verzoek doen aan de onderwijscommissie voor een derde herkansing, indien het vak niet in twee pogingen met een voldoende kan worden afgerond.

8. Afstuderen
8.1 De afstudeerscriptie wordt beoordeeld door twee beoordelaars, waarvan één interne beoordelaar. De tweede beoordelaar dient te beschikken over voldoende vakkennis en werkzaam te zijn in de praktijk.

9. Fraude
9.1 Indien wordt vastgesteld dat een student fraudeert, beoordeelt de onderwijscommissie de ernst van de overtreding en stelt een passende sanctie vast. De onderwijscommissie heeft de bevoegdheid om de student uit te sluiten van toetsing en, indien de onderwijscommissie dit beslist, zelfs uit te sluiten van het verder volgen van de opleiding.

10. Vrijstellingen
10.1 Studenten die vrijstelling hebben gekregen van de Onderwijscommissie hoeven niet deel te nemen aan toetsing van het betreffende vak.