Door u in te schrijven bij Hypenzo gaat u een overeenkomst met de opleiding aan voor langere tijd. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van de opleiding mag verwachten en de opleiding van u als student. De afspraken zijn hieronder op een rijtje gezet. Door u in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Toelating

1. Aan deelname aan de opleiding PSBK en de opleiding Hypnotherapie gaat een toelatingsgesprek vooraf.

2. Door zich in te schrijven voor een opleiding of cursus stemt de student in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door het onderhavige instituut, zoals is weergegeven in betreffende informatie van de gekozen opleiding.

Inschrijving

3. Na ontvangst van de inschrijving is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:
a. wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan;
b. wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding;
c. door voldoening van de factuur, en;
d. indien van toepassing, bij gebleken geschiktheid tijdens het verplichte toelatingsgesprek.
e. Na inschrijving heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen waarin kosteloos kan worden afgezien van deelname aan de opleiding of cursus.
Als blijk van definitieve inschrijving ontvangt de student een bewijs van inschrijving;

4. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een opleiding of cursus vol is, kan de aspirant-student op verzoek worden ingeschreven voor een cohort waarbinnen wel plaats is. De inschrijving voor dat cohort gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke opleiding.

5. Inschrijving voor de opleiding PSBK of de opleiding Psycho-hypnotherapie geschiedt voor de volledige opleiding respectievelijk een volledig studiejaar.

6. Het opleidingsinstituut voert de administratie in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

Betaling

7. Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. De student heeft de volgende betalingskeuzen:
a. betaling van het lesgeld ineens per opleidingsjaar;
b. betaling in termijnen, in overleg met de coördinator opleidingen respectievelijk de coördinator bijscholing.
De betaling in termijnen geldt alleen voor betaling door particulieren. De student blijft verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld, ook als een derde op het inschrijfformulier aangeeft de opleidingskosten te zullen betalen.

8. Examengeld is bij het lesgeld inbegrepen, herexamens worden apart in rekening gebracht.

9. Het lesmateriaal (readers en dergelijke) wordt eigendom van de student indien het lesgeld volledig is betaald. Het auteursrecht blijft bij de opleiding. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Wijzigingen

10. Het bestuur behoudt zich het recht voor een opleiding voor de aanvang af te gelasten. Tijdens de opleiding of cursus worden de lestijden in beginsel niet gewijzigd. Indien een wijziging noodzakelijk is, wordt dit in overleg met de studenten gedaan. In geval van afgelasting ontvangen studenten het reeds betaalde lesgeld terug. Voor door de student verzuimde lessen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Studenten dienen zich bij verhindering van tevoren telefonisch dan wel schriftelijk af te melden bij het secretariaat of de docent. De student dient minimaal 80% van de docent contact-uren aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor de aan de opleiding of cursus verbonden studiepunten.

10.a De gevallen waarin een cursus, module of opleiding geannuleerd kan worden zijn de volgende:

– Er zijn onvoldoende inschrijvingen;

– De docent is ziek of anderszins verhinderd;

– De module is niet tijdig geaccrediteerd door de relevante organisaties.

Opzegging

11. Administratieve kosten a € 50,- worden in rekening gebracht als men voor de startdatum van de opleiding annuleert.
De student kan te allen tijde per aangetekende brief opzeggen, waarbij een opzegtermijn geldt van drie maanden. Dit geldt met ingang van de maand volgend op de opzegging. De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen na deze opzegtermijn. Reeds tevoren betaalde opleidingsgelden worden aan de student terugbetaald, voor zover deze betrekking heeft op de periode na het beëindigen van de overeenkomst, exclusief de opzegtermijn. Gedurende de opzegperiode kan de student de opleiding blijven volgen en dient ook de betaling van het lesgeld te worden voortgezet.

12. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.

13. De inhoud en de opzet van opleidingen en cursussen, evenals de docenten kunnen afwijken van de beschrijvingen in de studiegids of website.
Wijzigingen zijn voorbehouden, met name met betrekking tot de vakkenpakketten en examinering.

Toetsing

14. Opleidingsjaren van de opleiding psycho-hypnotherapie worden afgesloten met een toetsing van vaardigheden en theoretische kennis welke dat jaar aan de orde zijn geweest.
In overleg met de studenten wordt een afstudeerdatum (scriptie en eindgesprek) vastgesteld.
Er kan afgestudeerd worden als de student de toetsen met een voldoende heeft afgesloten en geen betalingsverplichtingen meer heeft aan Hypenzo.

15. Hypenzo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit het deelnemen aan of bijwonen van activiteiten van een opleiding of cursus.

16. Als tijdens de opleiding blijkt dat de student niet voldoende vooruitgang maakt, heeft Hypenzo het recht om de student (tijdelijk) te schorsen van deelname aan de opleiding. Deze schorsing zal in een persoonlijk gesprek toegelicht worden en er zal advies gegeven worden.

Klachten

17. Klachten over de opleiding, docenten of anderszins, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.