Versie 1.4

17 november 2021

1. Inleiding

Hypenzo Opleidingen biedt twee verschillende opleidingen, de opleiding Psychosociale Basiskennis en de beroepsopleiding Hypno-psychotherapie. Daarnaast biedt Hypenzo Opleidingen verschillende cursussen aan ter bijscholing van specifieke methodieken.

De opleiding Psychosociale basiskennis bestaat uit 6 modules die in 16 lesdagen worden onderwezen. Voor deze opleiding worden 28,1 ECT’s worden toegekend.

De beroepsopleiding Hypno-psychotherapie is een vierjarige deeltijd-opleiding op HBO-niveau. De opleiding Psychosociale basiskennis is een integraal onderdeel van deze opleiding.

Het is mogelijk voor studenten om vrijstelling te krijgen voor vakken binnen zowel de opleiding Psychosociale basiskennis als de opleiding hypno-psychotherapie.

In dit beleidsstuk staan de voorwaarden en de procedure uitgelegd welke gevolgd dienen te worden om in aanmerking te komen voor een dergelijke vrijstelling.

2. Vrijstellingenbeleid

2.1 Definitie

2.1.1 Onder ‘vrijstelling’ verstaat Hypenzo Opleidingen het vrijstellen van een student van één of meerdere modules binnen de opleiding Psychosociale basiskennis of de opleiding hypno-psychotherapie.

2.2 Individuele basis
2.2.1 Indien een student in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van één of meerdere modules, moet hij bewijsstukken aandragen waaruit blijkt dat hij over de competenties beschikt waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

2.2.2 De onderwijscommissie beoordeelt het verzoek en besluit vervolgens om al dan niet in te stemmen met het verzoek. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de reeds verworven competenties en de module waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd. Het beoordelen van, en het al dan niet instemmen met het verzoek gebeurt op individuele basis.

2.2.3 De bewijsstukken dienen actueel en relevant zijn. In beginsel mogen de bewijsstukken niet ouder zijn dan 10 studiejaren. Er wordt teruggerekend vanaf het studiejaar waarin de student begonnen is met de opleiding bij Hypenzo Opleidingen. De onderwijscommisse behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht van deze richtlijn af te wijken.

2.3 Indienen van het verzoek: De procedure
2.3.1 Indien een student in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling, dient hij een verzoek in bij de onderwijscommissie. Dit verzoek wordt digitaal ingediend op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.3.2 Voor iedere module waarvoor de student vrijstelling aanvraagt dient een apart vrijstellingsverzoek te worden ingediend. Verzoeken die meerdere modules betreffen worden in beginsel niet in behandeling genomen.

2.3.3 Vrijstellingsverzoeken voor modules waarvoor de student staat ingeschreven die reeds van start zijn gegaan worden niet in behandeling genomen.

2.3.4 Bij het verzoek dienen de volgende bewijsstukken te worden toegevoegd:

  1. Een korte motivatie inhoudende de redenen op grond waarvan de student meent voor vrijstelling in aanmerking te komen
  2. Een diploma/certificaat waaruit blijkt dat de student de betreffende competentie al verworven heeft
  3. Een schriftelijke bevestiging van de betreffende beroepsvereniging c.q. koepelorganisatie

2.3.5 De onderwijscommissie neemt het verzoek in behandeling en zal zo spoedig mogelijk, doch binnen de termijn van 10 werkdagen, een besluit nemen en de student hiervan op de hoogte stellen De communicatie verloopt uitsluitend via e-mail.

2.3.6 Het staat de onderwijscommissie vrij het verzoek af te wijzen. In geval van fraude wijst de onderwijscommissie het verzoek af en is zij vrij om sancties op te leggen.

2.3.7 Indien de student het niet eens is met de beslissing van de onderwijscommissie, kan hij/zij binnen 15 werkdagen bezwaar maken bij de onderwijscommissie. Deze neemt het verzoek opnieuw in behandeling en zal zo spoedig mogelijk, doch binnen de termijn van 15 werkdagen, haar besluit heroverwegen en de student hiervan op de hoogte stellen .

2.4 Voorwaarden voor toekenning

2.4.1 Studenten kunnen op basis van hun vooropleiding vrijstellingen krijgen voor één of meerdere modules als voldaan is aan volgende eisen:

  1. Het vak / module is minimaal op HBO- niveau (5) afgesloten (Nederlands diploma of diplomawaardering Nuffic);
  2. Het certificaat niet ouder dan 10 jaar;
  3. De studiebelasting komt overeen met de studiebelasting die is aangegeven voor de module bij Hypenzo Opleidingen;
  4. De inhoud en literatuur komen overeen met de module zoals die wordt aangeboden door Hypenzo Opleidingen;
  5. Er is bewijs van een met goed gevolg afgelegd tentamen.

2.5 Gevolgen

2.5.1 Vrijstellingen leiden niet tot een verkort of versneld studietraject.

2.5.2 Vrijstellingen leveren geen recht op verminderd collegegeld op.

2.6 Geldigheidsduur
2.6.1. De vrijstelling is pas van kracht op het moment dat de onderwijscommissie het besluit van het toekennen van de vrijstelling aan de student heeft meegedeeld.

2.6.2. Indien iemand nog niet bij Hypenzo Opleidingen ingeschreven is als student, dient hij of zij zich binnen drie maanden na ontvangst van de uitslag van het vrijstellingsverzoek in te schrijven voor de beroepsopleiding Hypno-psychotherapie. Hierna kan er geen aanspraak meer worden gedaan op het door de onderwijscommissie genomen besluit. De onderwijscommissie behoudt zich het recht voor van deze bepaling af te wijken.

2.6.3 De vrijstelling is geldig gedurende de tijd dat de student bij Hypenzo Opleidingen ingeschreven staat. Indien een student vooraf aan de onderwijscommissie schriftelijk kenbaar maakt dat de uitschrijving vanwege persoonlijke omstandigheden slechts van tijdelijke aard is, waarbij een termijn van 12 maanden niet wordt overschreden, kan de onderwijscommissie besluiten de geldigheidsduur van de studieresultaten en toegekende studiepunten te verlengen. De onderwijscommissie houdt zich het recht voor van deze termijn af te wijken.

2.7 Herkansingen van verzoek voor vrijstellingen
2.7.1 Wanneer een student een verzoek heeft ingediend voor vrijstelling van één of meerdere modules van de opleiding psychosociale basiskennis en de verzochte vrijstelling is niet verleend, kan daarna niet opnieuw een verzoek voor vrijstelling worden gedaan voor dezelfde module. In plaats hiervan kan de student bezwaar maken, zie artikel 2.3.7.

2.8 Bezwaarprocedure
2.8.1 Een student kan bezwaar maken tegen een besluit van de onderwijscommissie door het indienen van een bezwaarschrift bij de onderwijscommissie. Deze neemt het verzoek opnieuw in behandeling en zal zo spoedig mogelijk, doch binnen de termijn van 15 werkdagen, haar besluit heroverwegen en de student hiervan op de hoogte stellen.

Dit beleid is opgesteld door de onderwijscommissie en goedgekeurd door het bestuur van Hypenzo Opleidingen op 17 november 2021