Hypnotherapie In Organisatieontwikkeling

Dit is een verkorte weergave van het afstudeeronderzoek “Hypnotherapie in organisatieontwikkeling”, geschreven door Carla Verkeste.

Je kan deze verkorte versie tevens downloaden als pdf. De inhoudsopgave van de volledige versie vind je hier.

Heb je meer vragen over dit onderzoek en de praktische toepasbaarheid ervan, neem dan contact op met Carla Verkeste.

Voorwoord

In mijn bedrijf, 4SCENERGY, streef ik nadrukkelijk naar de synergie tussen, zoals ik ze noem, de 4P’s;

 1. Passion (passie, drijfveer, natuurlijke kracht, kern, eigenheid, onderbewustzijn)
 2. People (mensgericht, samenwerking, afstemming, eigenaarschap, evenwichtig)
 3. Planet (omgeving, samenhang, aanpassing, afgestemd op de context, anticiperen)
 4. Profit (toegevoegde waarde, profijt, vooruitgang, groei, winst).

Het is mijn overtuiging dat dit dé ingrediënten zijn om persoonlijk en als organisatie succesvol te kunnen zijn. Hoeveel energie krijg jij als je kan doen wat je leuk vindt én waar je goed in bent, je veel plezier beleeft aan samenwerking met anderen en je daarnaast verbluffende aantoonbare resultaten bereikt! Na zo’n dag werken ga je toch vol energie naar huis? Zo’n leven sluit je toch met dankbaarheid af? Zou niet iedereen dit willen? Ik wel in elk geval.

Om in te kunnen spelen op de wereld om je heen en je eigen behoeften hoef je geen alleskunner te zijn, maar dit vergt wel nauwlettend sturen op de energie, weerbaarheid en wendbaarheid van jezelf en je organisatie.

De kunst is om de vier P’s met elkaar in evenwicht te krijgen. En dat is niet altijd eenvoudig. Soms merken we dat we energie “lekken” zónder hier de vinger op te kunnen leggen, zijn we niet gelukkig en/of blijven onze prestaties achter op de verwachtingen/verplichtingen. Dat kan hulp van een therapeut vergen om onszelf te leren kennen wie we eigenlijk zijn, wat onze missie is en hoe we meer energie kunnen genereren dan we verbruiken.

Vanuit de filosofie van de 4P’s is het voor mij als therapeut onvoldoende om cliënten alleen maar te begeleiden op “het goed in het vel zitten” (passie). Onze maatschappij vereist van ons dat we, naast “gelukkig te zijn” en “goed in ons vel zetten, ook goed met anderen kunnen samenwerken, dingen in samenhang doen en dat we van toegevoegde waarde zijn. In een arbeidssetting ontvangen we salaris voor onze dienstverlening en zijn we daarmee aanspreekbaar op het resultaat.

Als we beschouwen dat zo’n 90% van ons handelen bepaald wordt door ons onderbewustzijn én zo’n 70% van de organisatieontwikkelingstrajecten mislukken door blokkades in gedrag, dan ligt er op het gebied van organisatieontwikkeling, nog veel onontgonnen terrein voor de hypno-psychotherapeut om het gedrag, de energiehuishouding en de prestaties van medewerkers te verbeteren en de 4P’s met elkaar in synergie te krijgen door interventies op het onder-bewust-zijn…….

Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand
Carl Jung

Samenvatting

Vanuit mijn praktijk heb ik ervaren dat het draagvlak voor hypnotherapie bij hoger opgeleiden in organisaties meestal laag is. De reden hiervoor is dat zij veelal o.b.v. ratio/logica willen “snappen” wat beweegredenen zijn en interventies inhouden. Zij vinden het vaak lastig om hun lichaam/gevoel en (negatieve) associaties te benutten in hun handelen. Hypnotherapie wordt daarom nogal eens als “zweverig” betiteld en niet gezien als toegevoegde waarde bij organisatieontwikkeling. Jammer…want de impact die het onderbewustzijn heeft op ons handelen is groot en onder-bewustzijn hierin vaak leiden tot niet succesvolle ontwikkelingstrajecten in organisaties.

De hypno-psychotherapeut zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om m.b.v. hypnotherapie zowel medewerkers als organisaties succesvoller te laten zijn. In dit kader is de rol van de hypnopsychotherapeut in organisaties onderzocht op drie niveaus te weten: 1) Individueel niveau; 2) Team niveau; 3) Organisatie niveau.

Om de brug te slaan tussen logica en het onderbewustzijn is gebruik gemaakt van het Odin Development Compass (ODC-meting). De uitslag van de meting is als uitgangspunt gebruikt om te proberen draagvlak voor én het doelmatig en effectief inzetten van hypnotherapie te krijgen. Op alle drie de niveaus van het onderzoek is gekeken welke onderdelen van de hypnotherapie ingezet kon worden om de 4P’s (Passion, People, Planet, Profit) met elkaar in synergie te krijgen.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat:

1. Op individueel niveau:

 1. De ODC-meting een goede start is om draagvlak voor hypnotherapie te krijgen en de behandeling gericht en effectief in te zetten;
 2. Dat de uitslag van de ODC-meting er, bij hoger opgeleide cliënten, meer en effectievere zelfsturing op hun persoonlijke ontwikkeling ontstaat doordat de cliënt leert om zichzelf te sturen op de uitkomst van de meting;
 3. Er bij hoger opgeleiden hypnotherapie ingezet kan worden, hierbij zijn alle werkvormen mogelijk met een voorkeur voor moderne hypnotherapie en gestructureerde werkvormen;

2. Op team niveau:

 1. De ODC-meting een goede start is om effectief de dialoog aan te gaan rondom het functioneren van medewerkers en de samenwerking in een team;
 2. Door kennis van de uitslag van de individuele ODC-meting er meer en effectievere zelfsturing op de teamontwikkeling ontstaat;
 3. Er meer sprake is van begeleiding dan behandeling door een hypno-psychotherapeut;
 4. De hypno-psychotherapeut heeft een toegevoegde waarde, echter het aantal werkvormen is beperkt;

3. Op organisatie niveau:

 1. De interventiemogelijkheden op dit niveau zijn zo gering dat een hypno-psychotherapeut geen toegevoegde waarde heeft t.o.v. bijvoorbeeld een psycholoog of analytisch coach. De werkvormen beperken zich dan ook tot goede vraagstelling en rapport houden. In het onderzoek is gewerkt met vrouwelijke en mannelijke deelnemers. Voor de leesbaarheid is overal in deze scriptie voor de mannelijk schrijfvorm gekozen.

Motivatie voor onderwerp van het onderzoek

Tot voor kort behoorde hypnose tot het domein van de gebedsgenezers en kwakzalvers en moesten traditioneel opgeleide artsen er helemaal niets van weten. Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC, werd dan ook door collega’s voor gek verklaard toen hij besloot om het effect van hypnotherapie bij kinderen te onderzoeken. Dit beeld is drastisch aan het veranderen. Er komen in toenemende mate wetenschappelijke artikelen die laten zien dat hypnotherapie zeer effectief is om o.a. chronische klachten te verhelpen. Het onderzoek van Ariane Vlieger is hier een voorbeeld van. Mede door bovengenoemde wetenschappers is de behandeling van patiënten met hypnotherapie sinds kort in tientallen Nederlandse ziekenhuizen dagelijkse praktijk.

Het klimaat is gelukkig aan het veranderen en op medisch gebied begint men steeds meer te beseffen dat als ons gedrag voor meer dan 90% door ons onderbewuste gestuurd wordt en interventies op het onderbewuste vereisen.

Op het gebied van organisatieontwikkeling is men echter nog niet zover. Ondanks dat zo’n 70 procent van alle verandertrajecten niet oplevert wat men beoogd had of soms zelfs volledig mislukken is het toepassen van hypnotherapie in organisaties nog een volkomen onontgonnen terrein.

Het is mijn ambitie om de hypnotherapie in een veel bredere context toe te gaan passen dan alleen in individuele settings. Aangezien de impact van ons onbewuste op ons gedrag geschat wordt op méér dan 90% is de kracht van het onderbewustzijn in organisaties, de optelsom van allemaal individuen, gigantisch. Helaas is dit nog steeds sterk onderbelicht thema wat in bedrijven toch aanzienlijke consequenties kan hebben!

Elke verandering doet een beroep op de mindset van diegene die erbij betrokken is en veranderingen zijn voor veel medewerkers lang niet altijd eenvoudig. Heb je altijd geleerd te luisteren naar je ouders en zelf geen inbreng te leveren? Hoe ga je dan je rol in een zelforganiserend team invullen? Heb je geleerd dat je altijd afmaakt waar je aan begint? Wanneer hak je dan een knoop door om een project te stoppen omdat het niet winstgevend wordt? Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij ons onbewuste ons enorm kan hinderen om onszelf verder te ontplooien, samenwerking met anderen in de weg kan staan en organisatieveranderingen volledig te laten mislukken.

Als je gedragsstrategieën op individuele medewerker-niveau uitvergroot naar organisatieniveau dan is de impact van het onbewuste van alle medewerkers op een organisatie gigantisch. Aangezien de rol van het onbewuste in organisatieontwikkeling nog erg onderbelicht is, zet men helaas vaak nog groepsgerichte training/coachings-interventies in. Veelal zijn deze interventies gericht op het versterken van het bewustzijn en hebben een cognitieve benadering. Dit kan betekenen dat een deel van de medewerkers hierbij juist getraind/gecoacht worden in het versterken van zijn energievreters waardoor we verlies van energie en verstorend gedrag wordt gestimuleerd!

In mijn praktijk zet ik momenteel hypnotherapie in bij de volgende situaties:

 1. Wanneer een individu/team/organisatie een belemmering(en)/patronen ervaart om zich verder te ontwikkelen;
 2. Er onvoldoende aansluiting is van een individu/team bij de arbeidssituatie;
 3. Een belemmering/patroon ervaren wordt in een organisatieontwikkeling/verandering;
 4. Ervaren van te hoge werkdruk;
 5. Overspannenheid/burn-out.

Vaak is in eerdere situaties al coaching/training ingezet maar bleek dit niet altijd voldoende effectief. Naar mijn mening komt dit omdat de interventie op cognitief niveau heeft plaatsgevonden en daarmee de borging van de interventie niet is verankerd in het onderbewuste.

Veel van mijn cliënten zijn hoger opgeleid en staan sceptisch tegen over hypnotherapie. Als ik het woord hypnose of hypnotherapie gebruik roept dit nogal eens het beeld op dat het “zweverig” is en zij de regie uit handen geven aan occulte materie. Deze doelgroep wil vaak begrijpen (denken) wat er gebeurt, in control blijven en weten waarom de therapeut voor een bepaald programma kiest. Dit alles geredeneerd vanuit het bewustzijn/logica. Het is voor hen nogal eens lastig om hun lichaam/gevoel in te zetten als instrument om hun handelen te verbeteren en mijns inziens kan de hypnotherapie hier juist van toegevoegde waarde zijn.

Om de brug te slaan tussen logica en het onderbewustzijn, en daarmee draagvlak voor behandeling/begeleiden te krijgen in de doelgroep, maak ik gebruik gemaakt van het Odin Development Compass (ODC-meting). De ODC-meting is een gevalideerde en beproefde online meting (gebaseerd op de filosofie van CarlJung) om het bewuste gedrag, de onbewuste drijfveren en gedragsstrategieën in beeld te brengen. Aan de hand van de uitslag van de meting kan een cliënt “hard-copy” zien wat er ten grondslag ligt aan bepaald (belemmerend) gedrag. Indien de cliënt zélf inzicht krijgt het onderliggende patroon in zijn/haar gedrag kan, samen met de therapeut, snel en effectief tot de juiste interventies gekomen worden en kan de cliënt handvatten meekrijgen hoe hij/zij zélf sturing kan geven aan borging van de interventies.

In dit onderzoek is gekeken naar de rol van de hypno-psychotherapeut in organisatieontwikkeling, onder populaties van hoger opgeleiden, op drie niveaus:

 1. Individueel niveau;
 2. Team niveau;
 3. Organisatie niveau.

Ik wil onderzoeken of:

Op individueel niveau:

 1. De ODC-meting een goede start is om de hypnotherapie behandeling gericht, doelmatig en effectief in te zetten;
 2. De uitslag van de ODC-meting leidt tot meer en effectievere zelfsturing op de persoonlijke ontwikkeling bij hoger opgeleiden doordat zij leren om zichzelf te sturen op de uitkomst van de meting;
 3. Bij hoger opgeleiden in organisaties hypnotherapie ingezet kan worden; – Zo ja, welke instrumenten/werkvormen kunnen hierbij dan ingezet worden.

2. Op team niveau:

 1. Een hypno-psychotherapeut een toegevoegde waarde heeft; – Zo ja, welke instrumenten/werkvormen kunnen hierbij dan ingezet worden.

3. Op organisatie niveau:

 1. Een hypno-psychotherapeut een toegevoegde waarde heeft;

– Zo ja, welke instrumenten/werkvormen kunnen hierbij dan ingezet worden.

Conclusies

Individueel niveau

In het onderzoek op individueel niveau is er bij hoogopgeleiden in een organisatie gekeken óf er m.b.v. de ODC-meting draagvlak gekregen kon worden voor de inzet van hypnotherapie (hypnopsychotherapeut). En zo ja, welke onderdelen van de hypnotherapie toe te passen waren. Daarbij is er gekeken of de ODC-meting een goede brug was om draagvlak voor hypnotherapie te krijgen en de behandeling gericht, doelmatig en effectief in te zetten en er meer en effectievere zelfsturing de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt komt indien hij leert om zichzelf te sturen op basis van hun ODC-uitkomst.

De ODC-meting levert een bijdrage om hoger opgeleiden inzichtelijk te maken wat zich in hun onbewuste afspeelde en fungeerde daarmee als een brug gemaakt naar hypnotherapie behandeling. Ook geeft het een “handvat” hoe de cliënt zélf meer sturing kan krijgen op hetgeen tot daarvoor wellicht nog ongrijpbaar leek.

De ODC-meting biedt een eerste impressie over het onbewuste van een cliënt, maar vergt wel het stellen van verhelderingsvragen om tot een correcte interpretatie te komen. Dit is een proces wat samen met een cliënt doorlopen moet worden. Niet alleen om de juiste interpretatie te maken, maar ook om dingen in de juiste context te plaatsen en de cliënt de uitslag te laten “doorleven”. Als dit gedaan is geeft de uitslag inzage waar de natuurlijke-, kwetsbare kracht van de cliënt en het ontwikkelpotentieel ligt. Deze wijze van verdieping van de uitkomst van de ODC-meting tot een concrete “hulpvraag” behoort zeker tot het domein van de hypno-psychotherapeut

De hypno-psychotherapeut heeft na de terugkoppeling van de meting een gericht en concreet handvat voor de behandelthema’s. Ik gebruik hier bewust het woord handvat omdat ik van mening ben dat alvorens behandeling gestart wordt er eveneens een intake noodzakelijk is. Dit kan gebeuren op de wijze zoals hypno-psychotherapeuten dit regulier doen en is nodig om exacte hulpvraag helder te krijgen. Immers de ODC-meting geeft de richting aan waarin de hulpvraag zich bevindt maar een verdieping hierop is nog wel noodzakelijk om tot de juiste scherpte te komen van die specifieke cliënt. Dit vereist ook andere hulpmiddelen en vooral veel verhelderende vragen om tot de catharsis te komen.

Voor de doelgroep hoger opgeleiden is het bevorderlijk voor het draagvlak, dat de hypnopsychotherapeut vooral zichtbare en tastbare methodieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld de TA, zodat hij ervaart dat de uitkomsten van meerdere “testen” in overeenstemming zijn met elkaar (inclusief de ODC-meting). Dit verstevigt het rapport met de cliënt en vergroot voor het “vertrouwen” in het resultaat van hypnotherapie. Zij willen veelal graag “bewijs” zien dat dingen kloppen en in overeenstemming zijn.

Een ODC-meting mag mijns inziens nooit teruggekoppeld worden via álleen een rapportage aan een cliënt te sturen! Vanuit de praktijk heb ik ervaren dat dit helaas soms door ODC gecertificeerde begeleiders gedaan wordt. Mijn bezwaar tegen het sturen van een rapportage zonder fysieke terugkoppeling is het risico dat er diepere lagen bij de cliënt geraakt kunnen worden zónder dat de cliënt op dat moment professioneel ondersteund kan worden. Hierdoor kan de cliënt in verwarring raken, in schaduwen terecht komen zaken niet in de juiste context plaatsten.

De terugkoppeling van een ODC-meting hoort zonder waardeoordeel gedaan te worden door een professional die oog heeft voor de “draagkracht” en het ontwikkelingsstadium/proces van de cliënt. Aangezien er al non-verbale signalen vanuit de cliënt komen op het moment dat hij de uitslag van de meting ziet is het belangrijk dat de terugkoppeling gedaan wordt door een professional die getraind is om de non-verbale en onbewuste reactie van de cliënt te observeren en daarop in te spelen en om rapport te maken/houden. Sommige levensthema’s kunnen in een ODC-profiel nadrukkelijk tot uiting en worden direct hele heftige associaties geraakt. Het is dan nodig om de cliënt direct te ondersteunen. Dit hoeft niet per definitie een hypno-psychotherapeut te zijn maar dit zou bijvoorbeeld ook een psycholoog, psychotherapeut, analytisch coach of Jungiaans therapeut kunnen zijn, iemand die ervaring heeft met interventies op het onderbewuste.

Het voordeel om dit door een hypno-psychotherapeut te laten doen is wel dat in het traject erna er een enorm scala aan interventiemogelijkheden aanwezig is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het reguliere aanbod van een analytisch coach.

Voor wat betreft de hypnotherapie behandelings sessies waren bij deze groep hoger opgeleiden, die vanuit eigen initiatief naar een hypno-psychotherapeut zijn gegaan, alle in de opleiding aangereikte middelen/methodieken toe te passen. Het vergde wel aanvoelen en invoelen van de therapeut voor welke methodiek of instrument te kiezen. Evenals bij andere cliënten is de toepasbaarheid voor methodieken of instrumenten afhankelijk van de cliënt en kan hierop effectief gestuurd worden. Wat werkt bij deze cliënt wel en wat werkt minder.

In dit onderzoek viel op dat de drie cliënten die in mijn praktijk het behandelingstraject voltooid hebben een voorkeur hadden voor oefeningen zoals de TA, systeemopstelling en NLP en voor moderne hypnotherapie.

De inzet van hypnotherapie door een hypno-psychotherapeut kan effectief zijn om bij hoger opgeleiden in een arbeidssetting de 4P’s in balans te krijgen.

Team niveau

In het onderzoek op team niveau is er bij hoogopgeleiden in een organisatie gekeken óf er m.b.v. de ODC-meting draagvlak gekregen kon worden voor de inzet van hypnotherapie (hypnopsychotherapeut). En zo ja, welke onderdelen van de hypnotherapie toe te passen waren.

De ODC-meting heeft geholpen om bij arbeid gerelateerde hulpvragen in teams meer draagvlak te creëren voor begeleiding vanuit hypnotherapeutische grondslag. Hiermee bedoel ik dat men de enorme impact van het onbewuste op gedrag ervaarde. Daarnaast ervaarde men dat zaken uit het verleden kunnen (blijven) hinderen en/of ontwikkelingen kunnen blokkeren op individueel en/of team niveau.

De toegevoegde waarde van hypnotherapie/hypno-psychotherapeut, t.o.v. een trainer/coach, is zaken te laten ervaren/doorleven, het laten aansluiten van het taalgebruik op het onbewuste en de aanwezige kennis naar boven weten te halen o.a. door trance. Door gebruik te maken van het onbewuste en daarop te interveniëren en cliënten te laten ervaren, speelt de hypnopsychotherapeut in op een diepere borging van de begeleiding/behandeling t.o.v. de reguliere trainer/coach die meer stuurt op cognitie. Dit is eerder verwoord door Confucius (citaat):

Vertel het me en ik zal het vergeten.

Laat het me zien en ik zal het onthouden

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken
Confucius

In een arbeid gerelateerde omgeving sluit de moderne hypnotherapie beter aan dan de klassieke hypnotherapie. De moderne hypnotherapie komt “zakelijker” over. Men heeft de indruk “gewoon” een gesprek te voeren en heeft veelal niet in de gaten in trance te zijn. Dit is een voordeel omdat op deze wijze toch interventies op het onbewuste kunnen worden toegepast via een, voor de cliënt, heel natuurlijk proces.

De ODC-meting heeft een wezenlijke bijdrage geleverd om begeleiding vanuit een hypnotherapeutische grondslag te bevorderen door (h)erkenning te geven gaf met de eigen gedragsstrategieën.

De ODC-meting biedt de mogelijkheid om groepsprofielen te maken. Dit had als voordeel dat de groepsinteractie/cultuur in kaart gebracht kan worden. Het visueel maken van de groepsinteractie/cultuur maakten de gesprekken met de opdrachtgever (raad van bestuur) ook een stuk makkelijker. Ook hiervoor gold, dat wanneer zaken inzichtelijk, transparant worden en op basis van logica te volgen zijn er een goede discussie op gang te krijgen is over de paradox magisch- en realistisch denken of te wel de zachte- en harde aspecten binnen een organisatie. Net zoals geconcludeerd voor het onderzoek op individueel niveau, geldt ook hier: De uitslag van de meting is een “handvat” om het gesprek op gang te brengen. Er zijn nog wel verhelderende vragen van een professional nodig om alles correct te interpreteren en in de juiste context te plaatsten.

Indien er sprake is van een arbeid gerelateerd vraagstuk, zeker wanneer medewerkers daar niet zelf voor gekozen hebben (!), is het belangrijk om als therapeut nadrukkelijk het onderscheid tussen begeleiding en behandeling aan te brengen en afspraken te maken rondom de vertrouwelijke zaken die tussen cliënt en therapeut besproken worden. Dit betekent dat een aantal zaken rondom veiligheid en vertrouwen op voorhand met deelnemers en opdrachtgever afgesproken moeten worden en dat de medewerker ervoor kan kiezen om sommige schaduwen en persona’s te kennen maar ze niet te behandelingen (door de catharsis te gaan om het te verwerken).

Organisatieverandering met behulp van hypnotherapie of een benadering via hypnotherapeutische grondslag was in deze organisatie nog niet bekend en had men ook geen ervaring mee.

Voor het begeleidingstraject waren niet alle, in de opleiding aangereikte middelen/methodieken toe te passen. Het vergde wel aanvoelen en invoelen van de therapeut voor welke methodiek of instrument gekozen werd en hierin zat een verschil tussen de individuele en de team sessies.

Het was merkbaar dat de medewerkers door hun werkgever naar dit traject gestuurd werden en zij er de voorkeur aangaven om niet tot behandeling over te gaan. Het bleef bij begeleiding. Dit hield voor mij in dat we niet doorgingen om door de catharsis heen te gaan als de manager dit niet zelf ter sprake bracht. Evenals bij de andere onderzoeken is de toepasbaarheid voor methodieken of instrumenten afhankelijk van de cliënt en heb ik hierbij op effectiviteit gestuurd. Wat werkt bij deze cliënt en/of wel en wat werkt minder.

Evenals op individueel niveau viel bij deze hoger opgeleiden op dat zij allen een voorkeur hadden voor oefeningen vanuit de TA, systeemopstelling en NLP. Wel is regelmatig gewerkt met de contactcirkel en de neutrale verwerkingszone op basis van de ODC-uitslag en de Mentale Emotionele Lichaams brug (MEL) om de 4P’s in synergie te brengen.

Organisatie niveau

Het onderzoek op organisatie niveau, was gericht op het in kaart brengen van de competenties van medewerkers en het opsporen van cultuurpatronen.

Om de ODC-meting te gebruiken als “search” instrument, zoals in dit onderzoek gedaan is, acht ik het minder geschikt. Aangezien de meting dingen los kan maken, is het voor sommigen toch een hele puzzel om de schaduwen en persona’s in de meting te zien en er niets mee te doen. Dit werkte in sommige gevallen verwarrend.

Doordat dit onderzoek op grootschaliger niveau is uitgevoerd hebben mijn collegae, niet hypnopsychotherapeuten, hier eveneens een goede rol in gespeeld en vereiste dit niet echt de vaardigheden van een specifiek een hypno-psychotherapeut. Het gaat er meer om dat de degene die terugkoppelt empathisch naar de cliënt is, rapport weet te houden en weet aan te sluiten op de draagkracht en ontwikkelingsniveau/proces van de cliënt op het niveau van het onbewuste.

Uit dit onderzoek heb ik niet echt meerwaarde gezien voor een hypno-psychotherapeut. Dit werd vooral veroorzaakt dat er geen opvolgend begeleidings- of behandelingstraject was na de meting. De meerwaarde van een hypno-psychotherapeut en hypnotherapeutische interventies zitten met name in het verwerken van dingen met als doel om jezelf te verrijken/verbeteren.

Ik zou me wel kunnen voorstellen dat indien ervoor gekozen was om begeleiding in te zetten, en het traject daarmee in kleinschaligere trajecten zou worden ingedeeld, de hypno-psychotherapeut wel toegevoegde waarde zou hebben. De voordelen van een hypno-psychotherapeut zoals beschreven in de conclusie van het onderzoek op team niveau zouden dan van toepassing worden.

Organisatie- en teamoverzichten, kunnen uitermate goed gebruikt worden om de juiste persoon op de juiste plek in te zetten, gericht opleiding in te zetten of te sturen op het aanname en afvloeiingsbeleid. Hiermee zouden aanzienlijke besparingen kunnen worden bereikt en zal het ziekteverzuim dalen indien medewerkers ingezet worden vanuit hun natuurlijke kracht. Het inzetten op kwetsbare kracht wil niet zeggen dat iemand het niet goed doet/kan maar het kost verhoudingsgewijs meer energie en kan vervormen. Verspilde energie en kosten….

Persoonlijke ontwikkeling leidt tot minder afhankelijkheid van de impulsen uit ons reptielenbrein en zoogdierbrein
Carl Jung

Nabeschouwing

De ODC-meting biedt een eerste impressie over het onbewuste van een cliënt. Dit geeft niet alleen inzage waar de natuurlijke- en kwetsbare kracht van de cliënt ligt maar geeft tevens aan waar het ontwikkelpotentieel ligt. Voor een therapeut is dit, in combinatie met het intakegesprek van een cliënt, de eerste richting waarin de behandeling ingezet kan worden. Hierdoor kan er gericht gewerkt worden aan thema’s die de cliënt weerhouden om psychisch te “groeien” of die zoveel energie kosten dat de mentale- fysieke gezondheid van een cliënt in het gedrang komt.

In de huidige onderzoeken is de ODC-meting toegepast zowel op individuele schaal als op team- en organisatie niveau. De ODC-meting op zich acht ik zelf onvoldoende om de behandeling van een hypno-psychotherapeut in te zetten. Het instrument geeft een richting aan maar moet zeker nog verfijnd worden met het reguliere intake en verfijningsproces zoals de hypno-psychotherapeut dit normaliter doet. Het instrument is wel geschikt om voor een cliënt inzichtelijke te maken wat er bij hem/haar in het onbewuste gebeurt en daarmee het draagvlak voor behandeling/begeleiding te vergroten. Als de cliënt dit inzichtelijk heeft kan deze hier ook zelf mee aan de slag gaan/blijven.

Vooral in organisaties merk ik dat het thema “het onbewuste”, evenals hypnotherapie, een onderbelicht thema is waardoor er veelal op cognitieve grondslag verbeteracties worden ingezet om de 4P’s in synergie te krijgen. In organisaties kan, mijns inziens, een hypno-psychotherapeut op veel manieren van toegevoegde waarde zijn. Om aandacht te krijgen voor dit thema heb ik hierover een artikel geschreven wat recent in het vakblad Hypnotherapie verschenen is (Zie bijlage). Dit artikel is eveneens gepubliceerd op mijn website (www.4SCENERGY.nl), LinkedIn, Facebook en en verspreid onder mijn cliënten en opdrachtgevers.

De toepasbaarheid van de ODC-meting en de toegevoegde waarde van hypno-psychotherapeuten in organisaties kan veel verder gaan dan de onderzoeken die ik heb verricht. Op individueel niveau valt hierbij o.a. te denken als toelating tot specifieke opleidingen waarbij het psychische conditie/welzijn van de student een onderdeel is van de opleiding. De ODC-meting kan dan inzage geven op welke terreinen de student zich nog verder te ontwikkelen heeft alvorens een volwaardig therapeut te kunnen zijn.

Het meest concrete voorbeeld hiervan is wellicht de opleiding tot hypno-psychotherapeut. Indien bij elke nieuwe student de ODC-meting afgenomen zou worden kan gedurende de opleiding gericht gewerkt kunnen worden aan de persoonlijke “pijnpunten”/belemmeringen/patronen/projecties. In het kader van onderwijs brengt de ODC-meting niet alleen het ontwikkelpotentieel van een student in kaart maar kan er tevens een check plaatsvinden of de studiekeuze wel past bij de kandidaat. Deze procedure is overigens standaard bij de opleiding tot Jungiaans therapeut.

Op basis van de uitkomsten van en ervaring met dit onderzoek heb ik zelf een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee ik hoop het draagvlak voor de inzet van een hypno-psychotherapeut te vergroten, met name in organisaties. Dit zijn het ontwikkelen van de 1) de quick scan, 2) de methodiek van feedforward.

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image