Bijscholingen

De bijscholingen kunnen als losse module worden gevolgd.

De volgende modulen tesamen vormen de opleiding Psychosociale basiskennis:

Eenzijdig Relaties Verbeteren

Eenzijdig Relaties Verbeteren

Cliënten die zich met een hulpvraag tot een counselor, mediator, coach, psycholoog of therapeut richten ondervinden doorgaans een probleem in de relatie met personen, instanties of met zichzelf. Verschillende opleiders en methodieken besteden hier zijdelings aandacht aan. Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV® is een methodiek die volledig hierop is toegespitst.

De workshop is bedoeld als bij- en nascholing voor professionele begeleiders en (para)medici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde op minimaal HBO-niveau, zoals POH-GGZ, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, pedagogen, coaches, counselors, huisartsen, psychiaters, hypnotherapeuten, mediators en relatietherapeuten

De training draagt (op bescheiden wijze die haalbaar is binnen de studie-uren) bij aan de volgende beroepsrelevante kennis, mindset en vaardigheden op HBO-niveau.

 1. Kennis: - meer flexibiliteit bij het inzetten van methodieken;
 2. werkvormen beter afstemmen op hulpvragen en doelgroepen;
 3. betekenis van wetenschappelijke (psychologische) principes beter vertalen naar het eigen professionele handelen;
 4. keuze voor een methodiek beter beargumenteren;
 5. vergroting van kennis over sociale systemen;
 6. herhaling en uitbreiding van psychosociale basiskennis over het menselijk functioneren en behandelingen in het algemeen.
 7. Planmatig werken met de cliënt: -
  1. interactieprocessen initiëren en stimuleren en daarin structurerend optreden;
  2. interventies in de therapeutische relatie toe te passen en oog te hebben voor het effect van deze interventies;
   1. in het contact met de cliënt de mogelijkheden en de grenzen van de methodiek en de persoonlijke vaardigheden van de cliënt in te schatten, en hier voor de cliënt juist naar te handelen;
   2. zich te richten op het opbouwen van rapport in de therapeutische relatie, en deze te bestendigen, om effectief te kunnen behandelen in een sfeer van vertrouwen;
   3. De therapeut kan vanuit de hulpvraag een beargumenteerde keuze maken uit beschikbare methoden, technieken en interventies. Hij is in staat vast te stellen welke vormen van passende behandeling aangewezen zijn om de gewenste verandering te bewerkstelligen en kent daarbij de grenzen van de eigen competenties en het vakgebied.
    Hierbij heeft de therapeut oog voor de effecten van zijn werkwijze. Hij is in staat cliënten te stimuleren en te begeleiden in het realiseren van hun doelen.
  3. Beroepsontwikkeling en reflecterend vermogen:
    1. De therapeut:
     1. kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit naar anderen legitimeren. Daarin onderzoekt hij zijn eigen waarden, drijfveren en gedragingen en is zich ervan bewust hoe deze zijn werkzaamheden beïnvloeden;
     2. is in staat om de eigen professionaliteit voortdurend te ontwikkelen door te leren van nieuwe situaties in relatie tot cliënten en de voortgang van de behandeling;
     3. werkt daarmee actief aan de ontwikkeling van zijn persoonlijke kwaliteit, van zijn beroepshouding en de beroepsuitoefening;
     4. neemt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en is in staat de betekenis daarvan te vertalen naar zijn eigen beroepsuitoefening en professionele handelen.

{tab Voorbereiding}

 • Lezen: per e-mail tevoren toegestuurd lesmateriaal over de uitgangspunten van Eenzijdig Relaties Verbeteren
 • Opdracht: voorbereidende praktijkopdracht

{tab Inhoud trainingsdag}

 • Opening & kennismaking
 • Oefening in tweetallen: verwoorden van gevoelens
 • Visualisatie (groepsgewijs)
 • Misverstanden over relaties (instructie en socratisch leren)
 • Kenmerken van eenzijdig werken aan relaties & ethische overwegingen (instructie en socratisch leren)
 • Achtergrond en oorsprong van de methode
 • Demo: 1e ERV®-techniek
 • De 5 stappen bij het eenzijdig verbeteren van een relatie (instructie)
 • Demo, instructie en individuele begeleiding/terugkoppeling bij uitvoering in tweetallen: 2e ERV®-techniek
 • Toepassingsmogelijkheden (instructie, socratisch leren)
 • Gebruik van ERV® bij tijdelijk ontwrichte relaties, langdurig verstoorde relaties en het verbeteren van het zelfbeeld (instructie)
 • Demo: 3e ERV®-techniek
 • Afsluiting en evaluatie

{tab Huiswerk}

na afloop van de trainingsdag}

 • Bestuderen: syllabus, aantekeningen en handleiding en interventieplan ERV®-techniek
 • Oefenen: interventie

{tab Resultaat}

Na de workshop beschikt de deelnemer over de volgende competenties:

 1. Kennen van de beginselen van de methode Eenzijdig Relaties Verbeteren - ERV®
 2. Begrijpen van de voordelen van het eenzijdig en van het tweezijdig verbeteren van relaties
 3. Herkennen van casussen waarbij eenzijdig verbeteren van de relatie de voorkeur verdient
 4. Begrijpen van de psychische grondslag voor de werking van Eenzijdig Relaties Verbeteren
 5. Begrijpen van de opbouw van 3 ERV®-technieken
 6. Correct kunnen uitvoeren van 1 ERV®-techniek

{tab Toetsing}

Toetsing, verwijzend naar de competenties:

 • 1, 2, 4 en 5: door groepsgewijze mondelinge toetsing
 • 3 door individuele mondelinge toetsing
 • 6 door observatie en beoordeling (met voldoende of onvoldoende) van de wijze van uitvoering tijdens het praktijkgedeelte in de tweede helft van de workshop.

{/tabs}

Evenement-informatie

Startdatum 12-11-2021 10:00
Einddatum 12-11-2021 17:00
Max. deelnemers 12
Prijs per persoon €155,00
Dag 1 12 november 2021

Docent(en)